Pravila in pogoji uporabe

1. Za uporabo spletnega mesta prodam.com (preko spleta, mobilne aplikacije ali kakorkoli drugače) se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe prodam.com (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta prodam.com . Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda mali oglas ali preko malega oglasa kaj kupuje. Nadaljnja uporaba  spletnega mesta prodam.com , po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta prodam.com (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

2. Spletno mesto prodam.com je posrednik med kupci in prodajalci.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta prodam.com mu bo poslano preko elektronske pošte (geslo). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

4. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Pravne osebe imajo lahko več uporabniških imen, vendar le po predhodnem dogovoru z upravljavcem spletnega mesta prodam.com. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

5. Upravljavec spletnega mesta prodam.com vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega mesta prodam.com nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta preko elektronske pošte.

6. Vsak uporabnik spletnega mesta prodam.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta prodam.com, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 37. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta prodam.com, družba ENAJDI d.o.o., Regentova ulica 20, Maribor. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta prodam.com. Upravljavec spletnega mesta prodam.com, družba ENAJDI d.o.o., bo podatke o malem oglasu uporabnika hranil 1 leto od zadnje deaktivacije malega oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta prodam.com. Upravljavec spletnega mesta prodam.com si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali malem oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

7. Spletno mesto prodam.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.

8. Dostop do spletnega mesta prodam.com je mogoč tudi preko mobilne aplikacije. Uporabniki spletnega mesta so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih malih oglasov, oddanih na spletno mesto prodam.com, vidna vsem obiskovalcem spletnega mesta prodam.com, ne glede na način dostopa do spletnega mesta prodam.com. Mobilna aplikacija uporabnikom spletnega mesta omogoča tudi pošiljanje elektronskih sporočil. Upravljavec spletnega mesta bo, kot ponudnik storitve elektronskih sporočil, vsebino elektronskih sporočil hranil 6 mesecev. V primeru, da bi uporabnik pred potekom 6 mesecev v celoti zapolnil prostor, namenjen elektronskim sporočilom, bodo njegova najstarejša elektronska sporočila avtomatsko izbrisana. V primeru, da uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, ponudnik te vsebine ne hrani.

9. Objava določenih malih oglasov je plačljiva. Cena in pogoji plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na spletnem mestu prodam.com. Uporabnik posameznik lahko koristi tudi nekatere posamezne produkte na spletni strani upravljavca, ki so plačljivi. Njihova cena se oblikuje glede na obiskanost posamezne kategorije in se lahko spreminja. V vsakem primeru je uporabniku končna cena za plačilo vidna pred njegovo dokončno potrditvijo nakupa oz. objavo plačljivega malega oglasa. Uporabnik posameznik ima na voljo več vrst plačevanja, ki so prikazana pred zaključkom nakupa. Uporabnik posameznik lahko na spletnem mestu prodam.com po predračunu vplača tudi dobroimetje, ki ga izkoristi za oddajo malega oglasa v plačljivih kategorijah ali za plačljive oglaševalske produkte. Vsakokratni minimalni znesek vplačila dobroimetja znaša 0,60 EUR. V kolikor uporabnik v enem letu ne porabi celotnega vplačanega zneska dobroimetja, se uporabniku pod pogojem vplačila dodatnih 0,60 EUR ali več, preostali znesek dobroimetja prišteje novo vplačanemu dobroimetju ter skupaj z njim velja 1 leto od zadnjega vplačila. Upravljavec vplačanega zneska dobroimetja ne vrača. Uporabnik posameznik plačilo izvrši na podlagi izstavljenega računa ali predračuna. Plačljivi mali oglasi ter drugi izkoriščeni plačljivi oglaševalski produkti se objavijo po potrdilu objave in po opravljenem plačilu. S potrditvijo objave malega oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave malega oglasa, je pogodba med upravljavcem spletnega mesta (družbo ENAJDI d.o.o.) in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava malega oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve tega ne omogoča. Glede na navedeno, po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo.

10. Kategorija Storitve je namenjena uporabnikom podjetjem in uporabnikom posameznikom. Objava oglasa je za uporabnike posameznike plačljiva in je namenjena tistim, ki imajo urejen status samozaposlene osebe. Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. V kategoriji Storitve posamezniku ni dovoljeno oglaševanje dejavnosti ali dela, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena. Uporabnik posameznik, ki je naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve, mora ob naročilu malega oglasa poleg osebnega imena in naslova podati izjavo, s katero potrjuje, da ima storitveno dejavnost ustrezno priglašeno in ima za opravljanje oglaševane storitve vsa potrebna dovoljenja. Odgovornost za dopustnost oglaševanja v celoti prevzema uporabnik posameznik (naročnik malega oglasa v kategoriji Storitve). V primeru, da uporabnik posameznik nima urejenega statusa samozaposlene osebe, pa mali oglas vseeno objavi, si upravljavec pridržuje pravico do izbrisa njegovega malega oglasa. V primeru izbrisa malega oglasa zaradi kršitev na strani uporabnika posameznika, upravljavec plačila za storitev ne vrača.

11. Uporabnik spletnega mesta prodam.com se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

12. Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

13. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

14. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga objavi uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«. Uporabnik posameznik lahko v ‘Moj račun’ (v osebnih nastavitvah) in v posameznem oglasu določi ali želi izpis naslova, na katerem se nahaja predmet, ki se prodaja. V primeru, da označi prikaz teh podatkov, se šteje, da se strinja z njihovo objavo skupaj z oglasom. V primeru, da uporabnik posameznik ne označi, da želi določenih delov naslova, soglaša, da se oglas geografsko razvrsti zgolj po regiji, od koder prihaja. Pri malih oglasih, ki jih objavi uporabnik ali podjetje, znesek, ki je naveden v malem oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da mali oglas objavi uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Izjema od tega pravila velja v kategoriji Nepremičnine, kjer je obračun DDV-ja odvisen od vrste transakcije. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena. Uporabnik, ki ima na  spletnem mestu prodam.com odprto prodam.com trgovino, lahko vpiše dodatne podatke o svoji fizični ali spletni trgovini, v polja, ki so temu namenjena.

15. Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih malih oglasih ter malih oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini malega oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več malih oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v malih oglasih ni dovoljena.

16. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "mizo in štiri stole", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "smučk in motocikla").

17. Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

18. Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor za čoln ***).

19. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas. Prav tako ni dovoljena objava malih oglasov za isti predmet v dveh različnih kategorijah.

20. Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

21. Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

22. Alkohol in živila je na  spletnem mestu prodam.com dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zd2ravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

23. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.

24. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

25. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

26. Odvetniki lahko v svojih malih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje malih oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

27. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.

28. Oglaševanje oz. mali oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa malega oglasa. Slik v malem oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v malem oglasu s posebno ponudbo nevesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo

29. Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil in pogojev uporabe spletnega mesta prodam.com z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem malem oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

30. Uporabnik (v nadaljevanju prodajalec) lahko določi, da posamezni mali oglas predstavlja avkcijo (vabilo k dajanju ponudb). Takšen avkcijski oglas je naslovljen na nedoločeno število oseb ter mora vsebovati vse bistvene sestavine pogodbe. V malem oglasu, ki predstavlja avkcijo, je potrebno določiti začetno (izklicno) ceno ter določiti rok, do kdaj se zbirajo ponudbe. Ko prodajalec prejme prvo ponudbo za oddan mali oglas, tega malega oglasa ni več mogoče izbrisati, deaktivirati ali kakorkoli vsebinsko  spremeniti.  
Prodajalec se zaveže skleniti posel s ponudnikom (kupcem), ki je ponudil najvišjo ceno, če je ta enaka ali višja kot začetna (izklicna) cena.  Prodajalec, ki neupravičeno ne sklene pravnega posla z najboljšim ponudnikom (kupcem), je le temu odškodninsko odgovoren. Vse ponudbe oddane na avkcijski mali oglas, so zavezujoče. Najboljši ponudnik (kupec), ki neupravičeno ne sklene pravnega posla s prodajalcem, je le temu odškodninsko odgovoren.
V času ko je mali oglas aktiven, so vse oddane ponudbe vidne vsem ponudnikom. Ponudnik se zaveže spremljati postopek zbiranja ponudb. Ob zaključku zbiranja ponudb prodajalec soglaša, da se njegov e-naslov posreduje najboljšemu ponudniku (kupcu). Najboljši ponudnik (kupec) soglaša, da se njegov e-naslov posreduje prodajalcu. Vsa razmerja, ki bi izhajala iz takšnega pravnega posla se urejajo izključno med prodajalcem in kupcem, in sicer v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabnikom (prodajalcem) in kupcem.

31. Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka uporabniki podjetja) lahko na prodam.com prodajajo, oglašujejo svoje storitve in oddajajo male oglase le tako, da odprejo prodam.com trgovino. Storitev prodam.com trgovina je brezplačna. Za dodatne storitve bo izvajalec uporabniku za opravljeno storitev prodam.com trgovina izstavil fakturo. Izvajalec si na podlagi svojih pravil internega poslovanja ter kreditiranja pridržuje pravico do uvedbe plačila po predračunu. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posamezne prodam.com trgovine in si nadalje pridržuje pravico do izklopa le-te brez navedbe razloga. Tak izklop pomeni prenehanje pogodbenega razmerja. V primeru izklopa prodam.com trgovine je upravljavec spletnega mesta uporabniku podjetju upravičen izstaviti fakturo v obsegu dejansko opravljene storitve. prodam.com trgovina je posebna možnost oddaje malih oglasov, ki se od oddaje običajnega oglasa razlikuje le po tem, da omogoča oddajo oglasov subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje. Pri oglaševanju preko spletnega mesta prodam.com so uporabniki podjetja dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje uporabniki podjetja omogočajo. Spletno mesto prodam.com ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med uporabniki podjetji in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev in za uporabnike podjetja ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo malega oglasa. Pri oddaji malega oglasa v prodam.com trgovino bo objavljen mali oglas vseboval ime podjetja, ki oglašuje, in njegov sedež. Spletne povezave (linkanje) iz spletnega mesta prodam.com so dovoljene le uporabnikom, ki imajo na prodam.com odprto trgovino. Uporabniki podjetja, ki imajo odprto prodam.com trgovino, lahko s spletnega mesta prodam.com povezujejo (linkajo) na svojo lastno spletno stran samo z "no follow" atributom. Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu prodam.com, niso dovoljene. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da sam presodi ali kakšno povezavo dovoli ali ne.

32. Uporabnik, ki v skladu s temi pravili izpolnjuje pogoje za odprtje prodam.com trgovine, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletnem mestu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

33. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu prodam.com - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta prodam.com si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu prodam.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

34. Upravljavec spletnega mesta prodam.com si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če posamezni mali oglas vsebuje:

HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa,

stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,

vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,

razne skripte,

obrazce z vnosnimi polji,

t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu,

»skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj mali oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,

žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v malem oglasu ne more biti predmet ali storitev trgovanja,

oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu prodam.com ter hkrati kršijo ta pravila ter

kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano,

kakršnekoli števce ogledov malega oglasa,

druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno mesto prodam.com.

Upravljavec spletnega mesta prodam.com si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave malih oglasov uporabnika, če ta pri avtomatskem uvozu malih oglasov (XML uvoz) ne upošteva navodil upravljavca.

35. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. prodam.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

36. Z objavo malega oglasa na prodam.com, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

37. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu prodam.com, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi prodam.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta prodam.com ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Upravljavec  se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta prodam.com.

38. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov mali oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino malega oglasa in povezavo na spletno mesto www.prodam.com.

39. Vsebina spletnega mesta prodam.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.prodam.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na  spletno mesto prodam.com neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj mali oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na prodam.com, označi z logotipom upravljavca.

40. Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta prodam.com preko spletnega mesta prodam.com zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta prodam.com za reklamiranje storitev ali izdelkov.

41. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta prodam.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

42. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu prodam.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

43. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru prodam.com, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. prodam.com si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala prodam.com.

44. Upravljavec spletnega mesta prodam.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. prodam.com ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

45. Namestitev piškotkov na spletnem mestu prodam.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu prodam.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega oglasnika prodam.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje v ‘Moj račun’ tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

46. Upravljavec spletnega mesta prodam.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe prodam.com, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba  spletnega mesta prodam.com po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.prodam.com.

Podatki o upravljavcu spletnega mesta prodam.com: ENAJDI d.o.o., Regentova ulica 20, 2000 Maribor (ID DDV SI38987317).

Maribor, 22.10. 2015